تبلیغات
گروه حسابداری و حسابرسی حساب پردازان برتر - ماده 20 قانون مالیات مستقیم
" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
ماده 20 قانون مالیات مستقیم
به موجب ماده (3) قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب 27 بهمن 1380 کلیه تبصره‌های متن قبلی این ماده حذف شده است. (اجرا از اول سال 1381)

نرخ مالیات برارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زیر است:

طبقه سوم

طبقه دوم

طبقه اول

شرح

35%

15%

5%

تا مبلغ 50،000،000 ریال

45%

25%

15%

تا مبلغ 200،000،000 ریال نسبت به مازاد 50،000،000 ریال

55%

35%

25%

تا مبلغ 500،000،000 ریال نسبت به مازاد 200،000،000 ریال

65%

45%

35%

نسبت به مازاد 500،000،000 ریال

از سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ سی میلیون (30.000.000) ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ‌های مذکور مشمول مالیات می‌باشد. معافیت مذکور برای هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته یا محجور یا معلول از کار افتاده باشند مبلغ پنجاه میلیون (50.000.000) ریال خواهد بود.

قانون مالیات‌های مستقیم، مصوب سوم اسفند ماه یک هزار و سیصد و‌ شصت و شش مجلس شورای اسلامی (تاریخ اجرا از اول سال 1368) ماده 20- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زیر می‌باشد:

تا مبلغ 500000 ریال طبقه اول معاف، طبقه دوم معاف، طبقه سوم 15%.

از 500001 ریال تا 1000000 ریال نسبت بمازاد 500000 ریال طبقه اول معاف، طبقه دوم 15%، طبقه سوم 20%

از 1000001 ریال تا 2000000 ریال نسبت بمازاد 1000000 ریال طبقه اول معاف، طبقه دوم 20%، طبقه سوم 25%

از 2000001 ریال تا 3000000 ریال نسبت بمازاد 2000000 ریال طبقه اول 5%، طبقه دوم 25%، طبقه سوم 30%

از 3000001 ریال تا 4000000 ریال نسبت بمازاد 3000000 ریال طبقه اول 5 و 7%، طبقه دوم 30 %، طبقه سوم 35%

از 4000001 ریال تا 6000000 ریال نسبت بمازاد 4000000 ریال طبقه اول 10%، طبقه دوم 35%، طبقه سوم 40%

از 6000001 ریال تا 8000000 ریال نسبت بمازاد 6000000 ریال طبقه اول 5 و 12%، طبقه دوم 40%، طبقه سوم 45%

از 8000001 ریال تا 10000000 ریال نسبت بمازاد 8000000 ریال طبقه اول 15%، طبقه دوم 45%، طبقه سوم 50%

از 10000001 ریال تا 15000000 ریال نسبت بمازاد 10000000 ریال طبقه اول 5 و 17%، طبقه دوم 50%، طبقه سوم 60%

از 15000001 ریال تا 20000000 ریال نسبت بمازاد 15000000 ریال طبقه اول 20%، طبقه دوم 55%، طبقه سوم 70%

از 20000001 ریال به بالا نسبت به مازاد 20000000 ریال طبقه اول 25%، طبقه دوم 65%، طبقه سوم 80%

تبصره 1- معافیت سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول که کمتر از بیست سال سن داشته باشند یا محجور و یا معلول از کار افتاده یا صرفاً مشغول ‌تحصیل بوده و کمتر از 25 سال تمام سن داشته باشند و همچنین فرزندان اناث متوفی که تا حین‌الفوت متوفی شوهر اختیار نکرده‌اند به سه میلیون ریال ‌افزایش خواهد یافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط مشمول مالیات می‌باشد.

‌تبصره 2- در صورتی که وراث طبقه دوم کمتر از بیست سال سن یا محجور یا معلول از کار افتاده و یا صرفاً به تحصیل اشتغال داشته و کمتر از ‌بیست و پنج سال تمام داشته باشند معافیت سهم‌الارث آنها به یک میلیون و پانصد هزار ریال افزایش خواهد یافت و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط‌ مشمول مالیات خواهد بود.

‌تبصره 3- هرگاه بین وراث عیال یا حداقل یک فرزند کمتر از بیست سال سن یا محجور و یا معلول از کار افتاده و یا فرزند کمتر از بیست و پنج سال‌ سن و صرفاً مشغول تحصیل وجود داشته باشد و اموال غیرمنقول متوفی منحصر به یک خانه یا آپارتمان محل سکونت وراث باشد جمع معافیت‌های ‌سهم‌الارث معادل ارزش خانه یا آپارتمان یا مبلغ بیست میلیون ریال هر کدام کمتر است افزایش می‌یابد و در صورتی که جمع معافیت‌های سهم‌الارث‌ معادل یا بیشتر از حد نصاب مذکور باشد حکم این تبصره جاری نخواهد بود.

‌قانون اصلاح موادی از قانون مالیات‌های مستقیم ... (مصوب 7 اردیبهشت ماه 1371 مجلس شورای اسلامی)‌ (تاریخ اجرا از اول سال 1371): ‌ماده 5- ماده 20 به شرح زیر اصلاح می‌گردد: (الف)- نرخ مالیات بر ارث نسبت به سهم‌الارث به شرح زیر می‌باشد:

تا مبلغ 8.000.000 ریال طبقه اول 9%، طبقه دوم 18%، طبقه سوم 30%

‌تا مبلغ 20000000 ریال نسبت‌به مازاد 8000000 ریال طبقه اول 20%، طبقه دوم 30%، طبقه سوم 40%

‌تا مبلغ 40000000 ریال نسبت‌به مازاد 20000000 ریال طبقه اول 30%، طبقه دوم 40%، طبقه سوم 50%

‌تا مبلغ 80000000 ریال نسبت‌به مازاد 40000000 ریال طبقه اول 40%، طبقه دوم 50%، طبقه سوم 60%

‌نسبت به مازاد 80000000 ریال طبقه اول 50%، طبقه دوم 60%، طبقه سوم 70%

‌از سهم‌الارث هر یک از وراث طبقه اول مبلغ 2000000 ریال به عنوان معافیت کسر و مازاد به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهد بود.

ب- در تبصره 1 ماده 20 عبارت ‌و مازاد طبق نرخ مقرر مربوط... الخ حذف می‌شود.

ج- در تبصره 2 ماده 20 عبارت ‌معافیت سهم‌الارث آنها ... تا آخر تبصره حذف و به جای آن عبارت ‌سهم‌الارث آنها تا یک میلیون و پانصد هزار ریال ‌معاف و مازاد به نرخ مذکور مشمول مالیات خواهد بود جایگزین می‌شود.

‌د- در تبصره 2 ماده 20 عبارت ‌بین وراث به عبارت ‌کلیه وراث از طبقه اول بوده و بین آنان و همچنین عبارت محل سکونت وراث به ‌مسکونی ‌اصلاح می‌گردد.می توانید دیدگاه خود را بنویسید
best window cleaning service near me پنجشنبه 10 خرداد 1397 06:24 ب.ظ
Now it is time to do the precise window cleaning.
hvac salary florida سه شنبه 8 خرداد 1397 05:52 ق.ظ
Design for air con system of a constructing.
hvac repair san antonio سه شنبه 8 خرداد 1397 04:38 ق.ظ
HVAC restore in Dallas Fort Value - serving DFW.
mold removal cost attic دوشنبه 7 خرداد 1397 08:47 ق.ظ
Exposure to molds can have an effect on our well being.
hvac near media pa یکشنبه 6 خرداد 1397 10:22 ق.ظ
Study heating and cooling tips at HouseLogic.
stair builders in bergen county nj شنبه 5 خرداد 1397 10:33 ب.ظ
1 Step By Step Stairbuilder reviews.
home repair services for seniors شنبه 5 خرداد 1397 08:25 ب.ظ
We offer instructional and repair providers for owners.
black mold removal near me چهارشنبه 26 اردیبهشت 1397 08:35 ق.ظ
Mold will also be present in carpet and in the air.
mold removal cost attic سه شنبه 25 اردیبهشت 1397 10:11 ق.ظ
Rinse with clean water and allow to dry completely.
tree services in ri دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 05:44 ب.ظ
Crown Cleaning, Vista Pruning & Tree Removals.
mold removal cost calculator دوشنبه 24 اردیبهشت 1397 12:01 ب.ظ
Black Mildew Clean up can a be a challenging task.
basement waterproofing paint for stone walls یکشنبه 23 اردیبهشت 1397 03:07 ق.ظ
Waterproofing can cease nuisance water infiltration.
tree services in richmond virginia شنبه 22 اردیبهشت 1397 07:31 ق.ظ
They offer pruning, shaping, cabling and tree care.
lawn care needed near me شنبه 22 اردیبهشت 1397 05:56 ق.ظ
They are thought of more durable then machined rugs.
slate roof repair near me دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 10:48 ب.ظ
Most leaks take solely minutes to restore.
mold removal spray wood دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 05:09 ق.ظ
Clean mildew or mildew from leather-based.
flat roof repair near me دوشنبه 17 اردیبهشت 1397 02:43 ق.ظ
5 Components That Influence Cost of a Roof Repair.
basement finishing ideas سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 10:05 ب.ظ
Transforming a finished basement is costlier.
mold removal costs are currently deductible چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 09:46 ب.ظ
Rinse with clean water and allow to dry thoroughly.
basement waterproofing membrane cost چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 12:11 ب.ظ
Your floor definitely wants refinishing, and shortly.
crawl space repair easton md شنبه 1 اردیبهشت 1397 06:07 ب.ظ
Tape from Crawl area repair was improbable.
basement finishing ideas cheap شنبه 1 اردیبهشت 1397 02:52 ق.ظ
Reworking a finished basement is costlier.
roof repair costa mesa جمعه 31 فروردین 1397 04:03 ق.ظ
5 Elements That Affect Cost of a Roof Repair.
mold removal cost calculator دوشنبه 27 فروردین 1397 02:47 ب.ظ
The following step is to remove the mildew growth.
mold removal spray diy یکشنبه 19 فروردین 1397 09:02 ق.ظ
Black Mould Clear up can a be a difficult activity.
hvac repair near me جمعه 17 فروردین 1397 05:17 ق.ظ
We offer financing choices for HVAC restore companies.
basement waterproofing cost dc یکشنبه 12 فروردین 1397 10:08 ق.ظ
Ok.C. Waterproofing is a wonderful firm.
foundation repair cost san antonio پنجشنبه 9 فروردین 1397 04:48 ق.ظ
It will also be used for repairs on slab foundations.
blockchain technology etf دوشنبه 6 فروردین 1397 01:49 ق.ظ
Bitcoins merely encompass a string of knowledge.
best home services carpet cleaning atlanta یکشنبه 5 فروردین 1397 01:52 ب.ظ
They do an excellent job at cleansing a home.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30