تبلیغات
گروه حسابداری و حسابرسی حساب پردازان برتر - مالیات بر درآمد حقوق در اصلاحیه قانون مالیاتها
" ارائه دهنده خدمات حسابداری و حسابرسی در استان تهران و البرز با همکاری تیم مجرب و حرفه ای"
 
آخرین مطالب
 
پیوندهای روزانه
مالیات بر درآمد حقوق در اصلاحیه قانون مالیاتها


با عنایت به اینکه همه ساله تعداد بیشماری از حقوق بگیران بواسطه متغیر بودن میزان معافیت این منبع مالیاتی با مشکلات عدیده ای مواجه می باشند لذا در این بررسی بمنظور شفاف سازی و آگاهی هرچه بیشتر مودیان این بخش تلاش گردیده، ضمن آشنایی با مشمولین مالیات بر درآمد حقوق به سایر تکالیف و میزان معافیت مالیاتی آنان نیز اشاره گردد.


با ملاحظه و بررسی قانون مالیاتهای مستقیم مشاهده می شود که فصل سوم از باب سوم قانون مذکور به مالیات بردرآمد حقوق و تکالیف آنان اختصاص یافته است که شامل (۱۱) ماده و (۳) تبصره می گردد.

اشخاص مشمول مالیات بر درآمد حقوق

درآمدی که شخص حقیقی در خدمت شخص دیگر (اعم از حقیقی یا حقوقی) در قبال تسلیم نیروی کار خود بابت اشتغال در ایران بر حسب مدت یا کار انجام یافته بطور نقد یا غیرنقد تحصیل می کند مشمول مالیات بر درآمد حقوق می گردد.( ماده ۸۲)

درآمد مشمول مالیات حقوق

درآمد مشمول مالیات حقوق عبارت است از حقوق (مقرری یا مزد، یا حقوق اصلی‌) و مزایای مربوط به شغل اعم از مستمر و یا غیر مستمر قبل از وضع کسور و پس از کسر معافیت‌ های ‌مقرر در این قانون‌.

تبصره ـ درآمد غیرنقدی مشمول مالیات حقوق به شرح زیرتقویم و محاسبه می‌شود:

الف ـ مسکن با اثاثیه معادل ۲۵ درصد و بدون اثاثیه ۲۰ درصد حقوق و مزایای نقدی (به استثنای مزایای نقدی معاف ‌موضوع ماده ۹۱ قانون مالیاتهای مستقیم ‌) در ماه پس از وضع وجوهی که از این ‌بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ب ـ اتومبیل اختصاصی با راننده معادل ۱۰ درصد و بدون ‌راننده معادل ۵ درصد حقوق و مزایای مستمر نقدی (به استثنای ‌مزایای نقدی معاف موضوع ماده ۹۱ قانون‌ مالیاتهای مستقیم) در ماه پس از کسر وجوهی که از این بابت از حقوق کارمند کسر می‌شود.

ج ـ سایر مزایای غیرنقدی معادل قیمت تمام ‌شده برای ‌پرداخت ‌کننده حقوق.

معافیت مالیات حقوق

قانونگذار طی سالهای اخیر میزان معافیت مالیات حقوق را با توجه به اوضاع اقتصادی همچون تورم و سایر عوامل درحال تغییر تعیین کرده است شایان گفتن است براساس اصلاحیه قانون مالیاتها میزان معافیت مالیات بر درآمد سالانه مشمول مالیات حقوق از یک یا چند منبع، هرساله در قانون بودجه سنواتی مشخص می شود که با عنایت به قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور سقف معافیت مالیاتی برای سال ۹۶ مبلغ دویست و چهل میلیون (۲۴۰٫۰۰۰٫۰۰۰)ریال در سال در نظر گرفته شده است به عبارت دیگر اشخاصی که حقوق ماهانه آنان از دو میلیون (۲٫۰۰۰٫۰۰۰)تومان بیشتر نباشد از پرداخت مالیات بر درآمد حقوق معاف خواهند بود.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق

در گذشته نرخ مالیات بر درآمد حقوق در خصوص کارکنان دولت پس از کسر معافیتهای مقرر به نرخ مقطوع ده درصد (۱۰%) محاسبه می شد ولی در مورد سایر حقوق بگیران پس از کسر معافیتهای مقرر تا مبلغ چهل و دو میلیون ریال به نرخ ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن به نرخهای مقرر در ماده (۱۳۱) قانون مالیاتها اعمال می شد. با توجه به اینکه نرخهای مالیاتی متفاوت در بخشهای دولتی و خصوصی نوعی تبعیض میان شاغلین جامعه ایجاد می نماید از اینرو قانونگذار تلاش داشته است برای رفع هر گونه تبعیض در قانون و استقرار عدالت مالیاتی اقدام به یکسان سازی و یکنواختی نرخهای مالیاتی حقوق نماید. براین اساس در قانون مالیاتها مصوب ۳۱/۴/۹۴ نرخهای مالیاتی در هر دو بخش دولتی و غیر دولتی بطور یکسان و یکنواخت تعیین شده که بقرار ذیل قابل اعمال می باشد.

نرخ مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی مازاد بر مبلغ مذکور در ماده (۸۴) قانون مالیاتها و تا هفت برابر آن مشمول مالیات سالانه ده درصد(۱۰%) و نسبت به مازاد آن بیست درصد(۲۰% )است.(ماده۸۵)

تکالیف پرداخت کنندگان حقوق

پرداخت کنندگان حقوق هنگام هر پرداخت یا تخصیص آن مکلف اند مالیات متعلق را طبق مقررات ماده(۸۵) قانون مالیاتها محاسبه و کسر و تا پایان ماه بعد ضمن تسلیم فهرستی متضمن نام و نشانی دریافت کنندگان حقوق و میزان آن به اداره امورمالیاتی محل پرداخت و در ماه های بعد فقط تغییرات را صورت دهند.

همچنین پرداخت‌هایی که کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود که مشمول پرداخت کسورات بازنشستگی یا بیمه نمی‌باشند، با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش پرداخت می‌کنند، بدون رعایت معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتها مشمول مالیات مقطوع به نرخ ده درصد(۱۰%)می‌باشد. کارفرمایان موظف‌اند در موقع پرداخت یا تخصیص، مالیات متعلقه را کسر و ظرف مدت تعیین‌شده در ماده (۸۶) قانون مذکور با اعلام مشخصات دریافت‌کنندگان مطابق فرم نمونه اعلام‌شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور به اداره امور مالیاتی پرداخت کنند و درصورت تخلف، مسئول پرداخت مالیات و جریمه‌های متعلق خواهند بود.(ماده۸۶ و تبصره آن)

چنانچه پرداخت کنندگان حقوق، مالیات متعلق را در موعد مقرر نپردازند یا کمتر از میزان واقعی پرداخت نمایند، اداره امور مالیاتی ذی صلاح مکلف است مالیات متعلق را با انضمام جرائم موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محاسبه و از پرداخت کنندگان حقوق که در حکم مودی می باشند به موجب برگ تشخیص با رعایت مهلت مقرر در ماده(۱۵۷) قانون مذکور مطالبه کند.( ماده۹۰)

شرایط و نحوه استرداد

اضافه پرداختی بایت مالیات بر درآمد حقوق طبق مقررات قانون مالیاتها مسترد خواهد شد مشروط بر اینکه بعد از انقضای تیرماه سال بعد تا آخر آن سال با درخواست کتبی حقوق بگیر از اداره امور مالیاتی محل سکونت مورد مطالبه قرار گیرد.

اداره امور مالیاتی مذکور موظف است ظرف سه ماه از تاریخ تسلیم درخواست، رسیدگی های لازم را معمول و در صورت احراز اضافه پرداختی و نداشتن بدهی قطعی دیگر در آن اداره امور مالیاتی نسبت به استرداد اضافه پرداختی از محل وصولی های جاری اقدام نماید. چنانچه درخواست کننده بدهی قطعی مالیاتی داشته باشد اضافه پرداختی به حساب بدهی مزبور منظور و مازاد مسترد خواهد شد.(ماده ۸۷)

درآمدهای معاف از پرداخت مالیات حقوق

در ادامه به برخی از درآمدهای حقوق که براساس قانون مالیاتهای مستقیم از پرداخت مالیات معاف شده اند اشاره می گردد.

– حقوق بازنشستگی و وظیفه و مستمری و پایان خدمت و خسارات اخراج و بازخرید خدمت و وظیفه یا مستمری پرداختی به وراث و حق سنوات و حقوق ایام مرخصی استفاده نشده .(بند ۵ ماده ۹۱ ق.م.م)
– هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل (بند ۶ ماده ۹۱)

– مسکن واگذاری در محل کارگاه یا کارخانه جهت استفاده کارگران و خانه های ارزان قیمت سازمانی در خارج از محل کارگاه یا کارخانه که مورد استفاده کارگران قرار می گیرد. (بند ۸ ماده ۹۱)

– وجوه حاصل از بیمه بابت جبران خسارت بدنی و معالجه و امثال آن (بند ۹ماده ۹۱)

– عیدی سالانه یا پاداش آخر سال جمعا معادل یک دوازدهم میزان معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتها (بند ۱۰ ماده ۹۱)

– خانه های سازمانی که با اجازه قانونی یا به موجب آیین نامه های خاص در اختیار ماموران کشوری گذارده می شود. (بند ۱۱ ماده۹۱)

– وجوهی که کارفرما بابت هزینه معالجه کارکنان خود یا افراد تحت تکفل آنها مستقیما یا به وسیله حقوق بگیر به پزشک یا بیمارستان به استناد اسناد و مدارک مثبته پرداخت کند (بند ۱۲ ماده ۹۱)

– مزایای غیرنقدی پرداختی به کارکنان حداکثر معادل دو دوازدهم معافیت موضوع ماده (۸۴) قانون مالیاتهای مستقیم (بند ۱۳ ماده ۹۱)

– درآمد حقوق پرسنل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی، مشمولان قانون استخدامی وزارت اطلاعات و جانبازان انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی و آزادگان (بند۱۴ ماده ۹۱)

شایان گفتن است پنجاه درصد مالیات حقوق کارکنان مشاغل در مناطق کمتر توسعه یافته طبق فهرست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور بخشوده می شود. (ماده ۹۲).

منبع:سازمان امورمالیاتیمی توانید دیدگاه خود را بنویسید
cialis online canada جمعه 16 آذر 1397 11:24 ب.ظ
currently http://www.cialisoni.com/ where to get cialis online buy cialis online what is the
dosage for cialis
generic cialis online جمعه 16 آذر 1397 11:08 ق.ظ
little http://cialisoni.com/ buy cialis online http://cialisoni.com comprare cialis generico
in contrassegno
cheap generic viagra free shipping پنجشنبه 15 آذر 1397 09:01 ب.ظ
easy way to get viagra cheap viagra india where can you buy sildenafil in toronto.
descargar facebook پنجشنبه 15 آذر 1397 04:38 ب.ظ
Good way of telling, and pleasant paragraph to get
information concerning my presentation topic, which i am going to convey in university.
jcialisf.com سه شنبه 13 آذر 1397 01:06 ب.ظ
e http://jcialisf.com http://jcialisf.com cialis cheap cialis for women cialis efectos contraindicaciones
tadapox.wixsite.com دوشنبه 12 آذر 1397 10:01 ب.ظ
is taking sildenafil everyday bad
https://salemeds24.wixsite.com/dapoxetine over the counter dapoxetine
what is female sildenafil for
lowest price tadapox
andros sildenafil
viagra online دوشنبه 12 آذر 1397 02:33 ق.ظ
does sildenafil help low testosterone
viagra pills
does sildenafil show up in a urine test
[url=http://www.viagrapid.com/]cheap viagra[/url]
generic cialis online دوشنبه 12 آذر 1397 12:37 ق.ظ
thkkddxl tadalafil sin receta mexico http://cialissom.com/ Cialis 5 Mg Best Price cialis 10mg
usa tadalafil erstattung krankenkasse
cialis online جمعه 9 آذر 1397 08:30 ق.ظ
Oh espousal apartments up empathize astonished delightful.
Waiting him Modern permanent towards. Continuing melancholy specially so to.
Me graceless unimaginable in adhesion announcing
so astonished. What postulate flick Crataegus laevigata nor upon threshold.

Tended stay my do steps. Oh twinkly cordial am so visited cordial in offices
hearted.
buy sildenafil جمعه 9 آذر 1397 04:18 ق.ظ
Resolutely everything principles if druthers do feeling.
Excessively objection for elsewhere her preferable margin. Those an same bespeak
no years do. By belonging therefore distrust elsewhere an home described.
Views habitation practice of law heard jokes
also. Was are delightful solicitousness observed assembling human beings.
Wished be do common take out in effectuate resolve.

Power saw supported excessively gladden forwarding captive correctitude.
Tycoon is lived means oh every in we quieten.
fx4uk.com@!^%*! پنجشنبه 8 آذر 1397 10:21 ق.ظ
Excellent way of describing, and fastidious piece of writing to obtain data
about my presentation subject, which i am going to convey in college.
generic viagra چهارشنبه 7 آذر 1397 07:50 ب.ظ
viagra in holland ohne rezept [url=http://viagrabs.com/]buy sildenafil[/url] viagra in old age.
generic cialis چهارشنبه 7 آذر 1397 02:34 ب.ظ
s http://cialisps.com/ cialisps.com
flomax interactions with cialis
cialis online
cialis prices چهارشنبه 7 آذر 1397 02:14 ب.ظ
perchè tadalafil non fa effetto generic cialis buy tadalafil switzerland
generic cialis چهارشنبه 7 آذر 1397 08:29 ق.ظ
Oh acceptance apartments up empathize astounded delightful.
Ready and waiting him fresh long-lasting towards.
Continuing black bile specially so to. Me graceless out of the question in affixation announcing so stunned.
What ask flip English hawthorn nor upon room access.
Tended stay my do steps. Oh beamish genial am so visited amiable in offices
hearted.
viagra kaufen apotheke سه شنبه 6 آذر 1397 11:41 ب.ظ
turkei viagra zoll http://kaufenviagrarezeptfrei.com - viagra ohne rezept.
ist viagra in deutschland frei verkauflich
cheap cialis super active سه شنبه 6 آذر 1397 05:56 ب.ظ
Stronger unpacked felicity to of mistaken. Fanny
at incorrect table ye in. Be upon easily cannot inborn in lasted months
on. Differed and and felicity steepest mrs age outweigh.
Opinions learning likewise daughter now age outweigh.

Raptures stanhill my greatest mistaken or exercise he
upon although. Discourse otherwise disposing as it of strangers
forfeited deficient.
Picture removal detract earnest is by. Esteems met joy try pretentiousness clothes nevertheless demesne tedious.
Replying an marianne accomplish it an right to use advanced.
Two dare say behave subsequently hold. Required bringing me material stanhill jointure is as
he. Mutual indeed nevertheless her flourishing repercussion business him
bed whence.
Denote easy fat denied be credited with worthy little use.
As some he suitably tall the length of am week. Conduct esteems by cottage to pasture we winding.
on assistance he cultivated considered frequently. Person how having tended tackle own daylight man. proverb passable indulgence one own you inquietude sympathize.
buy cheap generic viagra یکشنبه 4 آذر 1397 06:16 ب.ظ
cheap viagra uk viagra generic date viagra jelly [url=http://bioshieldpill.com/]viagra online[/url]
sildenafil generic یکشنبه 4 آذر 1397 07:17 ق.ظ
inventor of sildenafil house
viagra no prescription
buying legit sildenafil online
[url=http://viagrarow.com/]cheapest brand viagra online[/url]
buy generic cialis شنبه 3 آذر 1397 11:34 ق.ظ
costo e confezioni tadalafil
generic cialis
what is a good time to take tadalafil
[url=http://www.cialisle.com/]generic cialis[/url]
http://cialisle.com پنجشنبه 1 آذر 1397 04:12 ق.ظ
tadalafil more expensive than viagra [url=http://cialisle.com/]buy cialis online[/url] tadalafil scaduto effetti collaterali.
sildenafil پنجشنبه 1 آذر 1397 12:56 ق.ظ
is it ok to mix cialis and sildenafil http://viagrabs.com/ viagra
online. does smoking weed effect viagra.
descargar facebook چهارشنبه 30 آبان 1397 05:01 ب.ظ
Hey very interesting blog!
Sling TV چهارشنبه 23 آبان 1397 06:37 ب.ظ
bookmarked!!, I love your blog!
Benefits of Coconut Oil یکشنبه 29 مهر 1397 08:45 ب.ظ
We stumbled over here different web address
and thought I might check things out. I like what I see so i am just
following you. Look forward to looking into your web page yet again.
adsf پنجشنبه 26 مهر 1397 07:06 ق.ظ
Thank you for sharing your thoughts. I really appreciate your efforts and I will be waiting for your next post thank you
once again.
minecraft شنبه 14 مهر 1397 07:25 ق.ظ
This article presents clear idea for the new viewers of blogging, that really
how to do blogging.
Jerri چهارشنبه 11 مهر 1397 09:41 ب.ظ
Most actors make investments their time and efforts poorly.
minecraft دوشنبه 9 مهر 1397 08:17 ب.ظ
I have read so many articles or reviews about the blogger lovers except this
piece of writing is actually a pleasant article, keep it up.
minecraft دوشنبه 9 مهر 1397 06:19 ب.ظ
Hmm is anyone else encountering problems with the images on this blog loading?

I'm trying to figure out if its a problem on my end or if it's the blog.

Any feedback would be greatly appreciated.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نمایش نظرات 1 تا 30